متن ماده ۴۸۴ قانون مدنی :

ماده ۴۸۴ قانون مدنی

موجر نمیتواند در مدت اجاره در عین مستاجره تغییری دهد که منافی مقصود مستاجر از استیجار باشد.