متن ماده ۴۹۱ قانون مدنی :

ماده ۴۹۱ قانون مدنی

اگر منفعتی که در اجاره تعیین شده است به خصوصیت آن منظور نبوده مستاجر میتواند استفاده منفعتی کند که از حیث ضرر مساوی یا ‌کمتر از منفعت معینه باشد.