متن ماده ۴۹۸ قانون مدنی :

ماده ۴۹۸ قانون مدنی

اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر اینکه موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط ‌کرده باشد.