متن ماده ۵۰۵ قانون مدنی :

ماده ۵۰۵ قانون مدنی

اقساط مال‌الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمیشود.