متن ماده ۵۰۶ قانون مدنی :

ماده ۵۰۶ قانون مدنی

در اجاره عقار آفت زراعت از هر قبیل که باشد به عهده مستاجر است مگر اینکه در عقد اجاره طور دیگر شرط شده باشد.