متن ماده ۵۰۹ قانون مدنی :

ماده ۵۰۹ قانون مدنی

در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند مقدار معینی از مال‌الاجاره کم شود.

ماده های مرتبط : ماده ۵۱۷ قانون مدنی