متن ماده ۵۱۱ قانون مدنی :

ماده ۵۱۱ قانون مدنی

حیوانی که مورد اجاره است باید برای همان مقصودی استعمال شود که قصد طرفین بوده است بنابراین حیوانی که برای سواری اجاره‌ شده است نمی‌توان برای بارکشی استعمال نمود.