فهرست مطالب
متن ماده ۵۱۳ قانون مدنی :

ماده ۵۱۳ قانون مدنی

اقسام عمده اجاره اشخاص از قرار ذیل است:
۱) اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل.
۲) اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره اعم از راه خشکی یا آب یا هوا.