متن ماده ۵۲۰ قانون مدنی :

ماده ۵۲۰ قانون مدنی

در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد.