متن ماده ۵۲۱ قانون مدنی :

ماده ۵۲۱ قانون مدنی

در عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق‌ قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.