متن ماده ۵۲۷ قانون مدنی :

ماده ۵۲۷ قانون مدنی

هر گاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ‌ میشود.