متن ماده ۵۲۹ قانون مدنی :

ماده ۵۲۹ قانون مدنی

عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ ‌میشود.