متن ماده ۵۳۶ قانون مدنی :

ماده ۵۳۶ قانون مدنی

هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن‌ تفاوت خواهد بود.