فهرست مطالب
متن ماده ۵۳۷ قانون مدنی :

ماده ۵۳۷ قانون مدنی

هر گاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار میشود.