فهرست مطالب
متن ماده ۵۳۸ قانون مدنی :

ماده ۵۳۸ قانون مدنی

هر گاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.