متن ماده ۵۳۹ قانون مدنی :

ماده ۵۳۹ قانون مدنی

هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ ‌فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المِثل زمین و عمل و سایر مصالح‌‌الاملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می‌گیرد مستحق‌ خواهد بود.