متن ماده ۵۴۰ قانون مدنی :

ماده ۵۴۰ قانون مدنی

هر گاه مدت مزارعه منقضی شود و اتفاقاً زرع نرسیده باشد مزارع حق دارد که زراعت را ازاله کند یا آن را به اخذ اجر‌المثل ابقاء نماید.