متن ماده ۵۴۴ قانون مدنی :

ماده ۵۴۴ قانون مدنی

در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.