متن ماده ۵۴۸ قانون مدنی :

ماده ۵۴۸ قانون مدنی

حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.