متن ماده ۵۵۱ قانون مدنی :

ماده ۵۵۱ قانون مدنی

عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود:

  1. در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین.
  2. در صورت مفلس شدن مالک.
  3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح.
  4. ‌در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده.