متن ماده ۵۵۶ قانون مدنی :

ماده ۵۵۶ قانون مدنی

مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمیشود مگر در صورت تفریط یا تعدی.