متن ماده ۵۵۹ قانون مدنی :

ماده ۵۵۹ قانون مدنی

در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق‌ بگیرد.