متن ماده ۵۶۱ قانون مدنی :

ماده ۵۶۱ قانون مدنی

جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.