متن ماده ۵۶۷ قانون مدنی :

ماده ۵۶۷ قانون مدنی

عامل وقتی مستحق جعل میگردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.