متن ماده ۵۶۸ قانون مدنی :

ماده ۵۶۸ قانون مدنی

اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل میگردد.