متن ماده ۵۶۹ قانون مدنی :

ماده ۵۶۹ قانون مدنی

مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل میرسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است.