متن ماده ۵۷۸ قانون مدنی :

ماده ۵۷۸ قانون مدنی

شرکاء همه وقت میتوانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت ‌باقی است حق رجوع ندارند.