متن ماده ۵۸۱ قانون مدنی :

ماده ۵۸۱ قانون مدنی

تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد، فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.