فهرست مطالب
متن ماده ۵۸۲ قانون مدنی :

ماده ۵۸۲ قانون مدنی

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید، ضامن است.