متن ماده ۵۸۴ قانون مدنی :

ماده ۵۸۴ قانون مدنی

شریکی که مال‌الشرکه در ید اوست، در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی‌شود، مگر در صورت تفریط یا تعدی.