متن ماده ۵۸۶ قانون مدنی :

ماده ۵۸۶ قانون مدنی

اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.