متن ماده ۵۸۹ قانون مدنی :

ماده ۵۸۹ قانون مدنی

هر شریک‌ُالمال می‌تواند هر وقت بخواهد، تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید، مگر در مواردی که تقسیم، به موجب این قانون ممنوع یا‌ شرکاء به وجه ملزمی، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.