فهرست مطالب
متن ماده ۵۹۰ قانون مدنی :

ماده ۵۹۰ قانون مدنی

در صورتی که شرکا بیش از دو نفر باشند، ممکن است تقسیم فقط به نسبت سهم یک یا چند نفر از آنها به عمل آید و سهام دیگران به اشاعه باقی بماند.