متن ماده ۵۹۴ قانون مدنی :

ماده ۵۹۴ قانون مدنی

هرگاه قنات مشترک یا امثال آن خرابی پیدا کرده و محتاج به تَنقیه یا تعمیر شود و یک یا چند نفر از شرکاء، بر ضرر شرکاء دیگر، ‌از شرکت در تنقیه یا تعمیر امتناع نمایند، شریک یا شرکاء متضرر می‌توانند به حاکم رجوع نمایند؛ در این صورت، اگر ملک قابل تقسیم نباشد، حاکم‌ می‌تواند، برای قَلع ماده نِزاع و دفع ضرر، شریک مُمتَنع را به اقتضای موقع به شرکت در تنقیه یا تعمیر یا اجاره یا بیع سهم خود اجبار کند.