متن ماده ۵۹۶ قانون مدنی :

ماده ۵۹۶ قانون مدنی

در صورتی که اموال مشترک، متعدد باشد، قسمت اجباری در بعضی از آن‌ها، مُلازم با تقسیم باقی اموال نیست.