متن ماده ۵۹۸ قانون مدنی :

ماده ۵۹۸ قانون مدنی

ترتیب تقسیم آن است که، اگر مال مشترک مثلی باشد، به نسبت سهام شرکاء اِفراز می‌شود و، اگر قیمتی باشد، بر حسب قیمت تعدیل ‌می‌شود؛ و بعد از اِفراز یا تعدیل، در صورت عدم تراضی بین شرکاء، حِصَص آنها به قرعه معین می‌گردد.