متن ماده ۵۹۹ قانون مدنی :

ماده ۵۹۹ قانون مدنی

تقسیم بعد از آنکه صحیحاً واقع شد لازم است، و هیچ یک از شرکاء نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.