متن ماده ۶۰۰ قانون مدنی :

ماده ۶۰۰ قانون مدنی

هرگاه در حِصِه یک یا چند نفر از شرکاء عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالِم به آن نبوده، شریک یا شرکاء مزبور حق دارند تقسیم را ‌به هم بزنند.