متن ماده ۶۰۲ قانون مدنی :

ماده ۶۰۲ قانون مدنی

هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حِصَص مفروزاً ‌به تساوی باشد تقسیم صحیح و الّا باطل است.