متن ماده ۶۰۴ قانون مدنی :

ماده ۶۰۴ قانون مدنی

کسی که در ملک دیگری حق اِرتِفاق دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود، ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.