متن ماده ۶۰۹ قانون مدنی :

ماده ۶۰۹ قانون مدنی

کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.