متن ماده ۶۳۳ قانون مدنی :

ماده ۶۳۳ قانون مدنی

امانت‌گذار باید مخارجی را که امانت‌دار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.