متن ماده ۶۵۵ قانون مدنی :

ماده ۶۵۵ قانون مدنی

در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیر زنی، گِروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.