فهرست مطالب
متن ماده ۶۶۲ قانون مدنی :

ماده ۶۶۲ قانون مدنی

وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.