متن ماده ۶۶۶ قانون مدنی :

ماده ۶۶۶ قانون مدنی

هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد، مسئول خواهد بود.