متن ماده ۶۶۷ قانون مدنی :

ماده ۶۶۷ قانون مدنی

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده، یا بر حسب‌ قراین و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.