متن ماده ۶۶۸ قانون مدنی :

ماده ۶۶۸ قانون مدنی

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.