متن ماده ۶۷۲ قانون مدنی :

ماده ۶۷۲ قانون مدنی

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد.