فهرست مطالب
متن ماده ۶۷۵ قانون مدنی :

ماده ۶۷۵ قانون مدنی

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت طور دیگر مقرر شده باشد.