متن ماده ۶۷۶ قانون مدنی :

ماده ۶۷۶ قانون مدنی

حق‌الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود؛ و اگر نسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد، تابع عرف و عادت است؛ اگر‌ عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت‌المِثل است.